Wonen in het mooie Spierdijk

"Realiseer je eigen droomhuis”
De nieuwbouwlocatie Spierland is een vraag gestuurde woningbouwontwikkeling voor de lokale bevolking en vitaliteit van het dorp Spierdijk. Het plan behelst in totaal 80 kavels die middels een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap worden uitgegeven. De leden van de CPO’s wordt de mogelijkheid geboden een eigen woning te ontwerpen en uiteindelijk te realiseren.

De gemeenteraad heeft op 5 februari 2018 ingestemd met de locatie Spierland als woningbouwlocatie, en de burgemeester heeft op 28 mei 2018 de intentieovereenkomst van het plan getekend. Dit is het startsein voor de verdere uitontwikkeling van het plan. In overleg met de gemeente wordt het plan nu voorbereid als opmaat voor de opstart van de planologische procedure.    


Burgemeester Posthumus van de gemeente Koggenland en Guido Scholtens namens Scholtens projecten tekenen op 28 mei 2018 de intentieovereenkomst van Spierland.

“Spierland verhoogt de aantrekkelijkheid van West-Friesland als woonregio”
Plannen dienen een kwalitatieve toevoeging te vormen op de bestaande woningvoorraad. Hierbij worden plannen genoemd die keuzevrijheid bieden voor de consument, zoals collectieve zelfbouw (C)PO. Spierland heeft de potentie om in dit kader te dienen als een voorbeeld van collectieve zelfbouw. De lokale interesse in doorstroming en betrokkenheid van twee CPO’s kan een visitekaartje worden voor Spierdijk in de regio.

Locatie

Spierdijk is een mooi groen dorp, gelegen tussen Hoorn en Heerhugowaard en wordt omringd door de dorpen De Goorn, Wogmeer, Zuidermeer, Bobeldijk en Berkhout. Spierdijk is gelegen nabij de A7 en de toekomstige N23 met een goede verbinding richting Randstad en Lelystad.
 

Toelichting op CPO

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Deze vorm van gedeelde zeggenschap van particulieren is een ultieme vorm van vraag gestuurd bouwen. Toekomstige bewoners krijgen hierbij de keuze om zelfstandig, collectief, of onder begeleiding van de projectontwikkelaar (mede-opdrachtgeverschap) hun woning te realiseren/ Groot voordeel van deze vorm van ontwikkelen is de grote zekerheid van de bouwer wat betreft de woningafzet. Zeker in Spierdijk is deze afzet aantoonbaar door de grote hoeveelheid geïnteresseerden en afspraken met beide CPO’s wat betreft afname van de kavels. Door het maatwerk en de keuzevrijheid en zeggenschap voor de CPO-groep wordt niet alleen specifiek ingespeeld op de lokale vraag, maar ook op meer differentiatie in het woningbouwprogramma. In een kleine kern als Spierdijk, die bouwt voor de eigen behoefte, biedt CPO een goede mogelijkheid om op een vraag gestuurde manier de leefbaarheid van de kern te versterken. Niet alleen door de directe vraag te koppelen aan de ontwikkeling, maar ook door indirecte versterking van de sociale cohesie tussen bewoners vanwege de intensieve samenwerking gedurende het CPO-proces. 

CPO; Positieve bijdrage aan de betaalbaarheid van wonen
Spierland biedt door middel van CPO een uitstekende mogelijkheid om de kosten voor de woning aan te passen aan de inkomenssituatie van de leden. Betaalbaarheid is vaak voor starters een belangrijke drijfveer. Zij kunnen slecht op de bestaande markt terecht. Door collectief te bouwen en zelf te ontwikkelen worden woningen voor hen bereikbaar.  

CPO; Langer zelfstandig wonen
De vergrijzende bevolking vraagt om een andere woningvoorraad waarbij het belangrijk is om nieuwe woningen zo toekomstbestendig mogelijk te ontwikkelen. Hierbij kan worden gedacht aan nultredewoningen, maar ook het voorzieningenniveau en mogelijkheden tot installatie van trapliften. CPO biedt uiteraard goede mogelijkheden om toekomstbestendige woningen te ontwikkelen.  

CPO Spierland; voorziet in woningen voor ook middeninkomens
Dit speerpunt omvat de ambitie om te voorzien in de woningbehoefte voor middeninkomens, die net boven de sociale huurgrens vallen maar beperkte mogelijkheden hebben voor een passende koopwoning. Spierland kan op dit vlak inspelen door de mogelijkheid tot het bouwen van een goedkope koopwoning. Door huishoudens met een beperkt budget de mogelijkheid te geven een passende en betaalbare koopwoning te realiseren, kan ook deze inkomensgroep doorstromen binnen Spierland. 

CPO; Het samen doen, gezamenlijkheid en sociale contacten
Vanaf de eerste dag ontwikkelen bewoners samen hun woonwijk. Hierdoor ontstaat grote betrokkenheid met de buurt. De deelnemers weten waar zij komen te wonen en wie hun buren worden. Het samenwerkingsproces binnen een CPO groep leidt dan ook tot een versterking van de sociale cohesie en daarmee tot een “betere” buurt. Verder geeft het proces mogelijke aanknopingspunten voor voortzetting van de samenwerking in bijvoorbeeld beheer of het zoeken van collectief consumentenvoordeel. 

Diverse stromen binnen een CPO
Er zijn diverse stromen binnen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap mogelijk. De meest voorkomende varianten worden hierna nader toegelicht:

Particulier Opdrachtgeverschap (PO)
Je koopt een kavel. Laat een woning ontwerpen die aan al je eisen voldoet waarna je deze laat realiseren door een zelf geselecteerde aannemer.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
CPO is vergelijkbaar met PO, echter gaat het hier om een groep burgers die samen woningen gaan ontwikkelen / bouwen. Deze groep mensen organiseert zich, vaak in een vereniging, en treedt op als ontwikkelaar van een reeks woningen. Het collectief doet dat samen met een zelfgekozen architect, aannemer en eventueel bouwbegeleider.

CPO met gebruik van concept woningen
Collectieve bouw in samenwerking met een aannemer. Dit is ook een vorm die bij het Informatie Centrum Eigen Bouw van de provincie wordt beschreven*. Je kunt als collectief alles zelf willen bedenken in samenwerking met een architect, maar dat hoeft uiteraard niet. De samenwerking met een aannemer kan ingevuld worden middels het kiezen van een conceptwoning. Hierbij heb je zelf invloed op de uitstraling en indeling van het huis, maar zijn alle bouwkundige details voorgeprogrammeerd. Het bouwsysteem staat vast, net als het ventilatieconcept en het energieconcept. Een conceptwoning is snel te realiseren met beperkte technische en financiële risico’s.
* Bron: https://iceb.nl/nieuwbouw-met-een-groep/stappenplan/planvorming/

De te doorlopen stappen
Bouwen met een CPO-groep is een stapsgewijs proces. Dit proces kan in onderstaande stappen uiteengezet worden, waar een logische volgorde in zit:

 1. Initiatief
 2. Planvorming
 3. Ontwerp
 4. Realisatie
 5. Beheer

Initiatief

 • Uitgangspunten bepalen
 • Een kavel zoeken
 • Eventueel een bureau voor bouwbegeleiding zoeken
 • Contact leggen met de gemeente

Planvorming

 • Een rechtspersoon oprichten
 • Een architect zoeken
 • Programma van Eisen vastleggen

Ontwerp

 • Definitief plan maken
 • Een aannemer zoeken
 • Vergunning aanvragen
 • Financiering regelen

Realisatie

 • De bouw begeleiden
 • Oplevering en overdracht

Beheer

 • Eventueel een VvE oprichten voor gezamenlijke onderdelen
 • Gebruik
 • Onderhoud
 • Beheer gezamenlijke onderdelen

Klik hier voor meer informatie aangaande de te nemen stappen.

 

CPO verenigingen binnen Spierland

Om het project in Spierdijk te ontwikkelen, zijn reeds 2 CPO groepen ontstaan.

CPO Spierdijk
Starters + doorstromers (aangevuld met andere doelgroepen die wensen aan te sluiten). Klik hier voor de website CPO Spierdijk.

CPO Spierdijk-Oost (i.o.)
In 2018 wordt gestart met Vereniging CPO Spierdijk-Oost. Het CPO Spierdijk-Oost (i.o.) is een samenspel van verbinding en creatie, waarbij de ontwikkeling wordt vormgegeven door en voor Spierdijkers, ter behoud van de vitaliteit van het dorp.

CPO Spierdijk-Oost (i.o.) biedt kavels aan de doorstromer van Spierdijk. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld drie-onder-een-kap-woningen, twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen. De hieruit voortkomende initiatieven hebben zelf de mogelijkheid een samenwerkingsvorm te kiezen; zelfbouw, collectieve zelfbouw of een conceptwoning.

Impressies concept woningen van Scholtens Bouw Wognum

Onderstaande impressies zijn als sfeerbeeld bedoeld en geven een indicatie van de mogelijkheden.

Aanmelden

Mocht u geïnteresseerd zijn in één van deze woningen en op de hoogte willen blijven van dit nieuwe project dan kunt u zich inschrijven via onderstaand formulier.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

Verkoopinformatie

Scholtens Projecten
Geert Scholtenslaan 10
1687 CL Wognum
0229 - 28 182 0